Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

picma.ru | 1joomla.ru
Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан "О проведении внеочередного обследования на ВИЧ" №822 от 25.10.2019 PDF Печать
28.10.2019 09:39

Источник: nc-aids.tj

 

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТЇ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

ФАРМОИШ

Аз 25.10.2019    №822                                                                                                                                                                                                            ш. Душанбе

 

Оид ба гузаронидани муоинаи ѓайринавбатии ВНМО

Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 2008, №171 «Дар бораи тасдиќи Тартиби азназаргузаронии тиббї бо маќсади ошкор сохтани вируси норасоии масунияти одам, бањисобгирї, муоинаи тиббии сироятшавї ба ВНМО ва муоинаи пешгирии онњо ва Рўйхати шахсоне, ки аз рўи нишондоди эпидемиологї бояд азназаргузаронии њатмии пинњонии тиббиро барои сирояти ВНМО гузаранд» мутобиќи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №148 тасдиќ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИЊАМ:

1. Сардорони раёсатњои тандурустии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Хатлону Суѓд ва шањри Душанбе (Музаффаров Ф.А., Раљабзода М.М., Маќсудзода Ф., Шарифзода Х.С.), менељерони шабакаи кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва госпиталии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои тобеи љумњурї, директорони марказњои љумњуриявї, роњбарони муассисањои табобатию пешгирї ва ташхисї новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї супориш дода шавад, ки мутахассисони муассисањои тиббию профилактикие, ки бо хун алоќамандии зич доранд (љарроњон, табибони занона, дандонпизишкон, ташхисчиён, њамширањои шафќат) ва дар давоми соли 2019 аз муоинаи тиббї нисбати ВНМО дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО нагузаштанд, ѓайринавбатї аз ташхиси ВНМО дар назди марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-и љумњуриявї (барои муассисањои љумњуриявї дар МЉ ВМНО), вилоятї ва шањру ноњиявї то санаи 30 ноябри соли 2019 гузаронида шавад.

2. Ба директори Муассисаи давлатии «Маркази пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО» (Нуров Р.М.) супориш дода шавад:

- барои сариваќт гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО кормандони соњаи тибби муассисањои тандурустии бо хун алоќамандии зич дошта, ки дар давоми соли 2019 аз муоинаии тиббии ВНМО дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО нагузаштаанд, чарањои зарурї андешад;

            - аз њисоби маблаѓњои воридгардида аз муоинаи ВНМО кормандони соњаи тибби муассисањои тандурустї бо хун алоќамандии зич дошта гузаронидани 30 фоиз маблаѓњоро ба суратњисоби махсуси Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон таъмин намояд;

            - оид ба воридот ва харољоти маблаѓњои аз њисоби гузаронидани муоинаи ВНМО ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї њар семоња ахбороти муфассал пешнињод намояд;

            - оид ба иљроиши фармоиши мазкур ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї то санаи 01 декабри соли 2019 ахбороти муфассал пешнињод намояд.

3. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум (Умарзода С.Ѓ.) ва муовини вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед) гузошта шавад.

           

            Вазир                                                               Н. Олимзода

 
Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан "О проведении медицинского освидетельствования на ВИЧ" №821 от 25.10.2019 PDF Печать
28.10.2019 05:17

Источник: nc-aids.tj

 

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТЇ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

ФАРМОИШ

Аз 25.10.2019                                   №821                                                                                                                                                                               ш. Душанбе

Оид ба гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО

Бо маќсади иљрои ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 2008, №171 «Дар бораи тасдиќи Тартиби азназаргузаронии тиббї бо маќсади ошкор сохтани вируси норасоии масунияти одам, бањисобгирї, муоинаи тиббии сироятшавї ба ВНМО ва муоинаи пешгирии онњо ва Рўйхати шахсоне, ки аз рўи нишондоди эпидемиологї бояд азназаргузаронии њатмии пинњонии тиббиро барои сирояти ВНМО гузаранд» ва аз 02 декабри соли 2008, №600 “Дар бораи татбиќи хизматрасонии тиббию санитарї ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар системаи давлатии тандурустї”, мутобиќи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014 №148 тасдиќ шудааст,

 

ФАРМОИШ МЕДИЊАМ:

1.    Муовини якуми вазир (Умарзода С.Ѓ.), муовинони вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед), сардорони раёсатњои ташкили хизматрасонињои тиббї ва технологияњои муосир, тањсилоти тиббию фармасевтї, сиёсати кадрњо ва илм, ислоњот, кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва робитањои байналмилалї, ташкили хизматрасонии тиббї ба модарону кўдакон ва танзими оила, амнияти санитарию эпидемиологї, њолатњои фавќулодда ва кўмаки фаврии тиббии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї (Шарипов Ш., Раљабзода С., Тоњиров Р., Набиев З., Воњидов С.), сардори Хадамоти назорати давлатии тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї (Бекмуродзода С.Б.), ректорони муассисањои давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино» ва «Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» (Гулзода М., Муњиддинов Н.Д.), сардорони раёсатњои тандурустии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Хатлону Суѓд ва шањри Душанбе (Музаффаров Ф.А., Раљабзода М.М., Маќсудзода Ф., Шарифзода Х.С.), менељерони шабакаи кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва госпиталии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои тобеи љумњурї, директорони марказњои љумњуриявї, роњбарони муассисањои табобатию пешгирї ва ташхисї новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравї, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї супориш дода шавад:

- рўйхати кормандони муассисањои тиббиро ба марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-и минтаќаи худ барои гузаронидани аз муоинаи пешакї ва давравї нисбати ВНМО пешнињод намоянд. Мўњлат доимї;

- њуљрањои ташхисии марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-ро дар назди сохторњои госпиталии љумњуриявї ва шањру ноњияњо ташкил намоянд. Мўњлат то 30 ноябри соли 2019.

- оид ба гузаронидани муоинаи ВНМО аз рўи гурўњњо ба Муассисаи давлатии “Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО” њар семоња њисоботи оморї пешнињод намоянд. Мўњлат доимї;

2.   Хизматрасонии тиббї оид ба ташхиси вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) танњо дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО ба роњ монда шавад. Мўњлат доимї;

3.  Тасдиќнома (маълумотнома) оид ба муоина барои муайян намудани антителањо ба ВНМО дар шањри Душанбе аз тарафи Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО», дар вилоятњо, шањру ноњияњо аз тарафи марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО вилоятњо, шањру ноњияњо дода шавад. Мўњлат доимї;

4.    Ба директори Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО» (Нуров Р.М.) супориш дода шавад:

- барои сариваќт гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО кормандони соњаи тиб ва шањрвандоне, ки бо маќсади кор кардан ба хориља мераванд ва шањрвандони хориљї, ки барои кор ва зист ба Љумњурии Тољикистон омадаанд, чорањои зарурї андешад;

- фармоиши мазкурро ба миќдори зарурї нусхабардорї намуда, ба њамаи ташкилоту муассисањои дахлдор тибќи рўйхат дастрас намояд;

- пешбурди њисоботи ягонаи омории гузаронидани муоинањои ВНМО-ро ба таври мутаммарказ ба роњ монда, аз натиљааш њар семоња ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон маълумоти муфассал пешнињод намояд.

5.  Ба сардори раёсати ислоњот, кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва робитањои байналмилалии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон (Тоњиров Р.Љ.) супориш дода шавад, ки аз номи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ба вазорату идорањо, сафоратхонањо ва инчунин ташкилотњои байналмилалї мактубњои расмї ирсол намояд.

6.   Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум (Умарзода С.Ѓ.) ва муовинони вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед.) гузошта шавад.

 

       Вазир                                                             Н. Олимзода

 

 

 
Россия – Таджикистан – ЮНЭЙДС: сотрудничество в сфере ВИЧ-инфекции. Во имя жизни, настоящей и будущей (репортаж) PDF Печать
23.06.2019 19:55

Душанбе-Гиссарский район, Таджикистан, 16 мая 2019 года – Ещё только взошло яркое весеннее солнце, которое особенно красиво после прошедшего накануне дождя, а мы уже в пути. Мы – это сотрудники Государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с СПИД» (ГУ РЦ СПИД) – члены медицинской группы мобильной клиники (клиника).

Наш путь лежит из Душанбе в село Гурият джамоата Навобод Гиссарского района Республики Таджикистан. Жители Гурията, заранее оповещённые о нашем приезде, наверно уже ждут нас, чтобы пройти обследование у врачей-клиницистов: терапевта и акушера-гинеколога, а также у врача-лаборанта.

«Мобильная клиника на основе автомашины КАМАЗ – это один из значимых результатов реализуемой нами в стране при финансировании Российской Федерации (РФ) Программы сотрудничества по борьбе с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию, в странах Содружества Независимых Государств (Программа сотрудничества). Клиника является даром РФ народу Таджикистана. Она поступила к нам в конце 2016 года. На сегодня в стране таких мобильных клиник три – в ГУ РЦ СПИД и при Согдийском и Хатлонском областных центрах СПИД», - говорит Сайфуддин Каримов, директор ГУ РЦ СПИД, доктор медицинских наук.«В реализации этой программы нам оказывают содействие Объединённая программа ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС) и Российский общественный фонд «СПИД инфосвязь»»,- добавляет С. Каримов.

Тем временем, наша автомашина продолжает движение по направлению к селу Гурият. По обе стороны от дороги – ярко-зелёного цвета холмы, на которых видны красные вкрапления от цветущих горных тюльпанов меж пышной травы.

Местные жители встречают появление нашей автомашины аплодисментами. После взаимных приветствий, врачи начинают приём пациентов в специализированных кабинетах клиники. Среди ожидающих приёма много женщин молодого и среднего возрастов, мужчины встречаются реже.

«Медицинские услуги в мобильной клинике оказываются в приоритетном порядке, в соответствии с Программой сотрудничества, трудовым мигрантам и членам их семей, а также беременным женщинам. Все беременные женщины проходят в лаборатории клиники добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию (ВИЧ). При этом используется серологический метод исследования крови с помощью скрининговых экспресс тест-систем. Все услуги мобильной клиники бесплатные»,- говорит Саодат Ватанова, врач акушер-гинеколог мобильной клиники.

В лаборатории мобильной клиники из дополнительных методов исследования, наряду с тестированием на ВИЧ, пациентам доступны общий анализ крови и мочи, тестирование на вирусные гепатиты В и С, а также на сифилис. В клинике проводятся, кроме того, электрокардиография (ЭКГ) и ультразвуковое исследование (УЗИ).

Жители села поочерёдно заходят на приём к врачам, проходят в лаборатории необходимое обследование. Беременные женщины принимаются, разумеется, вне очереди. Им при первом осмотре проводятся все необходимые и доступные в мобильной клинике дополнительные методы исследования. Проводимое женщинам тестирование на ВИЧ в первом триместре беременности является одним начальных и важных компонентов реализуемой в стране с конца первого десятилетия 2000-х годов Программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку (ППМР).

«У меня будет сын»,- сообщает радостно своим близким, ожидающим у клиники, молодая женщина, выходя из кабинета врача акушера-гинеколога, после прохождения УЗИ. Врачи клиники, тем временем, продолжают приём пациентов, и каждому из них всегда находится доброе слово и советы столичных медиков.

«Приезд к нам сегодня врачей мобильной клиники из Душанбе – это большое событие в жизни нашего села по части здравоохранения. Это большая поддержка для наших местных медицинских работников»,- говорит Шодмон Нарзуллоев, глава села Гурият.

«В нашем селе достаточно высокая рождаемость и поэтому приближение к населению, особенно к женщинам детородного возраста, с помощью мобильной клиники столь необходимого лабораторно-инструментального обследования, является большим подспорьем для нас. Надеемся, что коллеги из Душанбе в будущем ещё не раз приедут к нам»,- говорит Хидирали Умаров, главный врач сельского центра здоровья Гурият, подключившись к нашему разговору.

Незаметно проходит день, весеннее солнце медленно, но верно, становясь большим огненно-красным шаром, снижается к горизонту. Врачи клиники подводят предварительные итоги своей работы.

«Сегодня мы осмотрели и обследовали почти 90 пациентов – жителей села Гурият, в том числе 30 беременных женщин. Всем проведено тестирование на ВИЧ, по показаниям проведены ЭКГ и УЗИ. Результаты тестирования на ВИЧ – отрицательные во всех случаях. Многим пациентам рекомендовано соответствующее лечение в связи с имеющимися или выявленными у них заболеваниями», - говорит врач-терапевт мобильной клиники Баладжон Давлятов.

В 2017-2018 годы в сёлах районов республиканского подчинения страны врачами описываемой клиники принято около 14 000 жителей, в том числе более 2 000 беременных женщин. Более 12 000 жителей прошли то или иное обследование в лаборатории клиники, включая тестирование на ВИЧ, при котором в 13 случаях имелся положительный результат.

«Всем пациентам с положительным результатом скринингового теста на ВИЧ, проведённого в мобильных клиниках, функционирующих в стране, проводится верификация предполагаемого диагноза ВИЧ-инфекции в лабораториях ГУ РЦ СПИД, областных и некоторых городских центров СПИД с помощью соответствующих тест-систем иммуноферментного анализа. При подтверждении диагноза ВИЧ-инфекции, всем пациентам, в соответствии с рекомендацией Всемирной Организации Здравоохранения "лечить всех", незамедлительно предлагается и назначается антиретровирусная терапия (АРТ)», - сказал С. Каримов во время интервью после нашей поездки в Гиссарский район.

Своевременная диагностика ВИЧ и назначение пожизненно АРТ пациентам, включая ВИЧ положительных беременных женщин, позволяют заметно улучшить их здоровье, сохранить им трудоспособность, а самое главное – жизнь, на многие-многие годы. У беременных женщин, получающих АРТ, рождаются, как правило, здоровые дети. Это подтверждается многолетними наблюдениями врачей службы профилактики и борьбы с СПИД страны. Проведение АРТ пациентам позволяет, кроме того, значительно уменьшить риск дальнейшего распространения ВИЧ в обществе. Определённая заслуга в улучшении здоровья пациентов, сохранении им жизни и профилактике ВИЧ, несомненно, принадлежит и врачам мобильных клиник, которые являются, как было сказано выше, результатом плодотворного сотрудничества двух братских стран - Российской Федерации и Таджикистана.

Репортаж подготовил Нумонджон Абдухамедов, независимый журналист, врач ГУ РЦ СПИД

SAM 0756 1

 SAM 0730 1

 SAM 0731 1

20190524 094513 1

SAM 0739 1

SAM 0741 1

 


Страница 2 из 11

Новости


Праздники Таджикистана

Адрес: г.Душанбе, ул.Дехоти №48, Индекс: 734018, Диагностическиий Центр (левое крыло, 2этаж)
E-mail: aidscenter.tj@gmail.com Тел/факс: +(992 37) 234-34-42 Телефон доверия: +(992 37) 234-22-24