Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

picma.ru | 1joomla.ru
Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан "О проведении медицинского освидетельствования на ВИЧ" №821 от 25.10.2019 PDF Печать
28.10.2019 05:17

Источник: nc-aids.tj

 

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТЇ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

ФАРМОИШ

Аз 25.10.2019                                   №821                                                                                                                                                                               ш. Душанбе

Оид ба гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО

Бо маќсади иљрои ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 2008, №171 «Дар бораи тасдиќи Тартиби азназаргузаронии тиббї бо маќсади ошкор сохтани вируси норасоии масунияти одам, бањисобгирї, муоинаи тиббии сироятшавї ба ВНМО ва муоинаи пешгирии онњо ва Рўйхати шахсоне, ки аз рўи нишондоди эпидемиологї бояд азназаргузаронии њатмии пинњонии тиббиро барои сирояти ВНМО гузаранд» ва аз 02 декабри соли 2008, №600 “Дар бораи татбиќи хизматрасонии тиббию санитарї ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар системаи давлатии тандурустї”, мутобиќи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014 №148 тасдиќ шудааст,

 

ФАРМОИШ МЕДИЊАМ:

1.    Муовини якуми вазир (Умарзода С.Ѓ.), муовинони вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед), сардорони раёсатњои ташкили хизматрасонињои тиббї ва технологияњои муосир, тањсилоти тиббию фармасевтї, сиёсати кадрњо ва илм, ислоњот, кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва робитањои байналмилалї, ташкили хизматрасонии тиббї ба модарону кўдакон ва танзими оила, амнияти санитарию эпидемиологї, њолатњои фавќулодда ва кўмаки фаврии тиббии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї (Шарипов Ш., Раљабзода С., Тоњиров Р., Набиев З., Воњидов С.), сардори Хадамоти назорати давлатии тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї (Бекмуродзода С.Б.), ректорони муассисањои давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино» ва «Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» (Гулзода М., Муњиддинов Н.Д.), сардорони раёсатњои тандурустии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Хатлону Суѓд ва шањри Душанбе (Музаффаров Ф.А., Раљабзода М.М., Маќсудзода Ф., Шарифзода Х.С.), менељерони шабакаи кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва госпиталии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои тобеи љумњурї, директорони марказњои љумњуриявї, роњбарони муассисањои табобатию пешгирї ва ташхисї новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравї, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї супориш дода шавад:

- рўйхати кормандони муассисањои тиббиро ба марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-и минтаќаи худ барои гузаронидани аз муоинаи пешакї ва давравї нисбати ВНМО пешнињод намоянд. Мўњлат доимї;

- њуљрањои ташхисии марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-ро дар назди сохторњои госпиталии љумњуриявї ва шањру ноњияњо ташкил намоянд. Мўњлат то 30 ноябри соли 2019.

- оид ба гузаронидани муоинаи ВНМО аз рўи гурўњњо ба Муассисаи давлатии “Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО” њар семоња њисоботи оморї пешнињод намоянд. Мўњлат доимї;

2.   Хизматрасонии тиббї оид ба ташхиси вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) танњо дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО ба роњ монда шавад. Мўњлат доимї;

3.  Тасдиќнома (маълумотнома) оид ба муоина барои муайян намудани антителањо ба ВНМО дар шањри Душанбе аз тарафи Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО», дар вилоятњо, шањру ноњияњо аз тарафи марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО вилоятњо, шањру ноњияњо дода шавад. Мўњлат доимї;

4.    Ба директори Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО» (Нуров Р.М.) супориш дода шавад:

- барои сариваќт гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО кормандони соњаи тиб ва шањрвандоне, ки бо маќсади кор кардан ба хориља мераванд ва шањрвандони хориљї, ки барои кор ва зист ба Љумњурии Тољикистон омадаанд, чорањои зарурї андешад;

- фармоиши мазкурро ба миќдори зарурї нусхабардорї намуда, ба њамаи ташкилоту муассисањои дахлдор тибќи рўйхат дастрас намояд;

- пешбурди њисоботи ягонаи омории гузаронидани муоинањои ВНМО-ро ба таври мутаммарказ ба роњ монда, аз натиљааш њар семоња ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон маълумоти муфассал пешнињод намояд.

5.  Ба сардори раёсати ислоњот, кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва робитањои байналмилалии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон (Тоњиров Р.Љ.) супориш дода шавад, ки аз номи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ба вазорату идорањо, сафоратхонањо ва инчунин ташкилотњои байналмилалї мактубњои расмї ирсол намояд.

6.   Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум (Умарзода С.Ѓ.) ва муовинони вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед.) гузошта шавад.

 

       Вазир                                                             Н. Олимзода

 

 

 

Новости


Праздники Таджикистана

Адрес: г.Душанбе, ул.Дехоти №48, Индекс: 734018, Диагностическиий Центр (левое крыло, 2этаж)
E-mail: aidscenter.tj@gmail.com Тел/факс: +(992 37) 234-34-42 Телефон доверия: +(992 37) 234-22-24